Khu vực của bạn

 • HOLIDAY KOI FARM
  • HOLIDAY KOI FARM
Cá Koi Nhật
Cá Koi Nhật

Cá Koi Tosai

hinh dai dien
 Cá Koi Shusui Tosai H3_3x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui Tosai H3_3x_001

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 3xcm

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 3xcm

 Cá Koi Shiro Bekko Tosai H4_30_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shiro Bekko Tosai H4_30_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 30cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 30cm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_25_003
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_25_003

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

 Cá Koi Shusui Tosai H4_2x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui Tosai H4_2x_001

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 2xcm

Tuổi : 1

Giới Tính : 

Kích Thước : 2xcm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_34_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_34_001

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 34cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 34cm

 Cá Koi Kohaku Tosai H4_35_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Kohaku Tosai H4_35_002

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

Tuổi : 1

Giới Tính : Koi Cái

Kích Thước : 35cm

Cá Koi Showa

Block trang chủ
 Cá Koi Showa#H1_100_01
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_100_01

Tuổi : 6

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 100cm

Tuổi : 6

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 100cm

 Cá Koi Showa#H1_97
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_97

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 97cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 97cm

 Cá Koi Showa#H1_6X
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

35.000.000đ
Cá Koi Showa#H1_6X

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 6xcm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 6xcm

 Cá Koi Showa#H1_72_01
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_72_01

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 72cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 72cm

 Cá Koi Showa#H1_75_01
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_75_01

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

 Cá Koi Showa#H1_78_01
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_78_01

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

 Cá Koi Showa#H1_100_01
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_100_01

Tuổi : 6

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 100cm

Tuổi : 6

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 100cm

 Cá Koi Showa#H1_97
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_97

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 97cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 97cm

 Cá Koi Showa#H1_6X
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

35.000.000đ
Cá Koi Showa#H1_6X

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 6xcm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 6xcm

 Cá Koi Showa#H1_72_01
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_72_01

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 72cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 72cm

 Cá Koi Showa#H1_75_01
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_75_01

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

 Cá Koi Showa#H1_78_01
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Showa#H1_78_01

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Cá Koi KoHaKu

 Cá Koi Kohaku H1_5x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

25.000.000đ
Cá Koi Kohaku H1_5x_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

 Cá Koi Kohaku H1_5x_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

30.000.000đ
Cá Koi Kohaku H1_5x_002

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

 Cá Koi Kohaku H1_5x_003
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

25.000.000đ
Cá Koi Kohaku H1_5x_003

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

 Cá Koi KoHaKu H1_85_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi KoHaKu H1_85_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  KOI Cái

Kích Thước : 85cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  KOI Cái

Kích Thước : 85cm

 Cá Koi KoHaKu H1_91_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi KoHaKu H1_91_001

Tuổi : 7

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 91cm

Tuổi : 7

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 91cm

 Cá Koi KoHaKu H2_93_002
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi KoHaKu H2_93_002

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 93cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 93cm

 Cá Koi Kohaku H1_5x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

25.000.000đ
Cá Koi Kohaku H1_5x_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

 Cá Koi Kohaku H1_5x_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

30.000.000đ
Cá Koi Kohaku H1_5x_002

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

 Cá Koi Kohaku H1_5x_003
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

25.000.000đ
Cá Koi Kohaku H1_5x_003

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước :5xcm

 Cá Koi KoHaKu H1_85_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi KoHaKu H1_85_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  KOI Cái

Kích Thước : 85cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  KOI Cái

Kích Thước : 85cm

 Cá Koi KoHaKu H1_91_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi KoHaKu H1_91_001

Tuổi : 7

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 91cm

Tuổi : 7

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 91cm

 Cá Koi KoHaKu H2_93_002
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi KoHaKu H2_93_002

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 93cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 93cm

Cá Koi Karashi

Koi Karashi_H1_101_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H1_101_001

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 101cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 101cm

Koi Karashi_H1_90_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H1_90_001

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Koi Karashi_H2_85_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H2_85_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Koi Karashi_H3_83_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H3_83_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 83cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 83cm

Koi Karashi_H1_101_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H1_101_001

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 101cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 101cm

Koi Karashi_H1_90_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H1_90_001

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Koi Karashi_H2_85_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H2_85_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Koi Karashi_H3_83_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Karashi_H3_83_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 83cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 83cm

Cá Koi Shusui

 Cá Koi Shusui H1_60_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_60_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 60cm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 60cm

 Cá Koi Shusui H1_65_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_65_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

 Cá Koi Shusui H1_70_001
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_70_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

 Cá Koi Shusui H1_70_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_70_002

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 70cm

 Cá Koi Shusui H1_75_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_75_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

 Cá Koi Shusui H1_75_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Cá Koi Shusui H1_75_002

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 75cm

Cá Koi Benigoi

Koi Benigoi_H1_61_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_61_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 61cm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 61cm

Koi Benigoi_H1_80_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_80_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 80cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 80cm

Koi Benigoi_H1_86_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_86_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 86cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 86cm

Koi Benigoi_H1_90_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_90_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Koi Benigoi_H1_90_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_90_002

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Koi Benigoi_H1_9x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_9x_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 9xcm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 9xcm

Koi Benigoi_H1_61_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_61_001

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 61cm

Tuổi : 2

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 61cm

Koi Benigoi_H1_80_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_80_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 80cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 80cm

Koi Benigoi_H1_86_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_86_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 86cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 86cm

Koi Benigoi_H1_90_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_90_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Koi Benigoi_H1_90_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_90_002

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 90cm

Koi Benigoi_H1_9x_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Benigoi_H1_9x_001

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 9xcm

Tuổi : 4

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 9xcm

Cá Koi Shiro Utsuri

Koi Doitsu Shiro Utsuri H1_65_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

35.000.000đ
Koi Doitsu Shiro Utsuri H1_65_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

Koi Shiro Utsuri _H1_73_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_73_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 73cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 73cm

Koi Shiro Utsuri _H1_76_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_76_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 76cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 76cm

Koi Shiro Utsuri _H1_78_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_78_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Koi Shiro Utsuri _H1_78_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_78_002

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Koi Shiro Utsuri _H1_85_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_85_001

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Koi Doitsu Shiro Utsuri H1_65_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

35.000.000đ
Koi Doitsu Shiro Utsuri H1_65_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 65cm

Koi Shiro Utsuri _H1_73_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_73_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 73cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 73cm

Koi Shiro Utsuri _H1_76_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_76_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 76cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 76cm

Koi Shiro Utsuri _H1_78_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_78_001

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Koi Shiro Utsuri _H1_78_002
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_78_002

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Tuổi : 3

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 78cm

Koi Shiro Utsuri _H1_85_001
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Liên hệ
Koi Shiro Utsuri _H1_85_001

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Tuổi : 5

Giới Tính :  Koi Cái

Kích Thước : 85cm

Tin tức

15/06/2022

Bản vẽ thiết kế hồ cá koi chi tiết 2022

Nếu bạn là một người yêu thích nuôi cá cảnh và đặc biệt là cá koi thì chắc chắn sẽ đều mong muốn sở hữu một thiết kế hồ ...

21/06/2022

DỊCH VỤ CẢI TẠO, VỆ SINH HỒ CÁ KOI

Cá Koi là cá du nhập từ nước ngoài, không phải cá thuần chủng Việt Nam, dù chăm sóc tốt như thế nào thì thời tiết, nguồn...

25/06/2022

Hồ cá Koi Nhật hợp phong thủy, phát tài

Thiết kế, thi công hồ cá Koi Nhật Bản đòi hỏi đơn vị thi công cần có ý tưởng sáng tạo, độc đáo và am hiểu về luật âm dươ...

04/08/2022

Quy trình vệ sinh hồ cá koi đúng cách

Như bạn đã biết, Koi vốn là loài cá ưa sạch sẽ nên hồ nước nếu không được vệ sinh “chuẩn chỉ” sẽ khiến cá lên màu không ...

09/03/2023

Giá cá koi từ rẻ nhất đến đắt nhất cho người mới chơi

Cá Chép Koi được biết đến là loài cá đắt đỏ, rất nhiều người chơi cá cảnh đều muốn sở hữu cho mình những chú cá Koi xinh...

19/02/2021

KOHAKU VÀ YAMABUKI NISHIKIGOI VẪN SẴN SÀNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Sau rất nhiều inbox từ ae có nhu cầu mua Koi, Holiday Koi Farm xin thông báo vẫn còn khoảng 9x các em Kohaku và Yamabuki...

15/06/2022

Cách chăm sóc và phòng bệnh cho cá

Chăm sóc cá Koi là một chủ đề luôn được nhiều người tiềm kiếm nhất hiện nay. Đa số các “tay chơi” cá Koi đều đầu tư rất ...

15/06/2022

Cách nuôi cá Koi cho người mới bắt đầu từ a-z

Xu hướng thiết kế thi công hồ cá koi từ khi du nhập vào Việt Nam đã ngày càng thịnh hành và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. V...

17/06/2022

Cá koi ăn gì? Loại thức ăn giúp cá lên màu đẹp nhất

Để giúp cá Koi luôn luôn được khỏe mạnh, phát triển tốt. Thì ngoài việc chú trọng đến chất lượng nước nuôi trong hồ cá k...

20/06/2022

Cách chăm sóc cá Koi ngày hè

Vào mùa hè, thời tiết nóng bức, nồng độ oxy trong hồ giảm đáng kể, nếu không có biện pháp phòng ngừa hợp lí thì đàn cá K...

21/06/2022

Chăm sóc chữa bệnh cho cá Koi tại nhà

Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cá Koi như chất lượng nước, thức ăn, dịch bệnh. Nếu đàn cá Koi của...

19/07/2022

Chọn thức ăn cho cá koi để tối đa hóa sức khỏe, tăng trưởng và màu sắc?

Thức ăn chất lượng tốt cung cấp cho Koi một nguồn Protein, Carbohydrate và khoáng chất ổn định, trong đó Bột cá (chất đạ...

16/06/2022

Lợi ích tuyệt vời khi thi công bể cá ngoài trời

Bài viết phù hợp với những gia chủ đang muốn tham khảo các mẫu hồ cá ngoài trời, bể cá sân vườn và tham khảo cách xâ...

17/06/2022

Cách tiết kiệm chi phí khi thi công bể cá ngoài trời

Để có thể có một bể cá ngoài trời đẹp thì các gia chủ phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ. Dưới đây là một số gợi ý đ...

20/06/2022

Lợi ích làm hồ cá koi trên sân thượng

So với tại các vị trí khác thì việc lựa chọn thiết kế và thi công hồ cá koi trên sân thượng sẽ tiêu tốn nhiều nguồn lực ...

04/07/2022

Kinh nghiệm thiết kế hồ cá koi trong phòng khách

Để không gian nhà ở thêm sinh động và đẹp mắt, nhiều người có ý tưởng thiết kế hồ cá koi trong phòng khách. Cùng tham kh...

20/07/2022

Vật liệu lọc phổ biến dùng cho hệ thống lọc cá Koi

Để hồ cá Koi có được môi trường nước sạch sẽ để cá Koi có thể sinh trưởng và phát triển tốt thì không thể thiếu được các...

27/07/2022

Cách khử mùi tanh hồ cá Koi hiệu quả

Mặc dù đây là dấu hiệu tiêu cực nhưng nhiều người vẫn không biết phải xử lý như thế nào để vừa làm sạch môi trường bể, v...

HỆ THỐNG TRANG TRẠI TOÀN QUỐC

CỬA HÀNG CHÍNH

17 Lô B, Đường số 1, Khu phố 1, Khu dân cư Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7

Điện thoại: 0963216852

Có chỗ đậu ô tô

TRANG TRẠI NUÔI CÁ

Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 0963216852

Có chỗ đậu ô tô

Đội ngũ luôn sẵn sàng phục vụ quý khách trên toàn quốc một cách nhiệt tình